недеља, 28 феб 2021
You are here: OРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Организациона структура ПДФ Штампа Ел. пошта
Aутор текста Administrator   
четвртак, 05 септембар 2013 18:49
Индекс чланка
Организациона структура
Шеф Одсека општих послова
Запослени у стручној служби РУО
Шематски приказ
Све стране

На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи (Службени гласник РС, број 79/05 и 101/07), члана 46. Закона о државним службеницима (Службени гласник РС, број 79/05, 81/05-исправка и 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 4. став 2. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе (Службени гласник РС, број 81/07-пречишћен текст и 69/08), члана 4. Уредбе о разврставању радних места и мерила за опис радних места државних службеника (Службени гласник РС, број 117/05,108/08 и 109/09), члана 3. Уредбе о разврставању радних места намештеника (Службени гласник РС, бр. 5/06 и 30/06), начелник Рашког управног округа, донео је

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Рашког управног округа

Овим Правилником, утврђује се унутрашње уређење, начин руковођења,овлашћења и одговорности руководилаца,начин сарадње са другим органима и организацијама; укупан број државних службеника на положају и опис њихових послова, број радних места по сваком звању за државне службенике и сваку врсту радних места за намештенике са називом и описом послова, потребан број државних службеника и намештеника за свако радно место и услови запослења за свако радно место у Стручној служби Рашког управног округа са седиштем у Краљеву (у даљем тексту: Стручна служба).

СТРУЧНА СЛУЖБА

 

Стручна служба у основи обавља послове, опште и заједничке свим окружним подручним јединицама и пружа стручну и техничку потпору начелнику управног округа, као и Савету управног округа. Седиште стручне Службе налази се у седишту управног округа. На Стручну службу управног округа примењују се прописи о државним службеницима Републике Србије.

 


 

ШЕФ ОДСЕКА ОПШТИХ ПОСЛОВА

 

 

Шеф Одсека општих послова је Кундовић Милоје

Телефон: 036/308-703, локал 103

Адреса: Трг Јована Сарића 1/3, Краљево, канцеларија бр. 128/Д

е-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

 

Опис послова:

Руководи радом Одсека, пружа стручна упутства, координира рад државних службеника и намештеника у Одсеку; пружа стручну и административно - техничку п омоћ начелнику Управног округа у извршавању послова који су заједнички свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа и организује стручну и административно - техничку подршку Савету управног округа; припрема предлог фина нсијског плана за израду Закона о буџету, планира извршење финансијског плана, надзире извршење преузетих обавеза, стара се о економичном трошењу буџетских средстава и израђује периодичне извештаје о извршењу буџета; надзире рад на изради акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби и стара се о уједначеном спровођењу поступка оцењивања; организује послове којима се обезбеђује доступност информација одјавног значаја; организује и учествује у поступку јавних набавки за потребе Стручне службе и стара се о његовом правилном спровођењу; саставља анализе, извештаје иинформације о раду Одсека; обавља послове везане за припрему и спровођење Плана интегритета Стручне службе; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.

 


 

ЗАПОСЛЕНИ У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ РАШКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Симовић Небојша - Начелник Рашког управног округа

Канцеларија бр. 128/Л, телефон: 036/308-700

Аризановић Јелица-Административно-технички секретар

Канцеларија бр. 128, телефон: 036/308-700

Гарић Андрија-Возач

Канцеларија бр. 127, телефон: 036/308-700

ОДСЕК ОПШТИХ ПОСЛОВА

Кундовић Милоје -Шеф Одсека општих послова

Канцеларија бр. 128/Д, телефон: 036/308-703

Николић Славиша -Општи и правни послови

Канцеларија бр. 125/Д, телефон: 036/308-711

Пантовић Бранислава -Рачуновођа

Канцеларија бр. 125, телефон: 036/308-704

Богојевић Желимир -Обрада финансијске документације

Канцеларија бр. 125, телефон: 036/308-704

Шалинић Бојана -Канцеларијски послови

Канцеларија бр. 125/Л, телефон: 036/308-705

Розгић Кристина -Оператер-дактилограф

Канцеларија бр. 124/Д, телефон: 036/308-712

Славковић Светислав -Оператер-дактилограф

Канцеларија бр. 124/Д, телефон: 036/308-712

Ђорђевић Јелена -Оператер-дактилограф

Рашка, телефон: 036/736-891

Славковић Љубомирка -Оператер-дактилограф

Нови Пазар, 020/311-401

Ћоповић Кристина -Кафе куварица

Канцеларија бр. 127, телефон: 036/308-709

 

 


 

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ

 

Последње ажурирано четвртак, 14 март 2019 10:27