Welcome to РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ   Click to listen highlighted text! Welcome to РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Изборник Затворити

Организациона структура

Print Friendly, PDF & Email
На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/05 и 101/07), члана 46. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 79/05, 81/05-исправка и 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 4. став 2. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС“, број 81/07-пречишћен текст и 69/08), члана 4. Уредбе о разврставању радних места и мерила за опис радних места државних службеника („Службени гласник РС“, број 117/05,108/08 и 109/09), члана 3. Уредбе о разврставању радних места намештеника („Службени гласник РС“, бр. 5/06 и 30/06), начелник Рашког управног округа, донео је
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Рашког управног округа
Овим Правилником, утврђује се унутрашње уређење, начин руковођења,овлашћења и одговорности руководилаца,начин сарадње са другим органима и организацијама; укупан број државних службеника на положају и опис њихових послова, број радних места по сваком звању за државне службенике и сваку врсту радних места за намештенике са називом и описом послова, потребан број државних службеника и намештеника за свако радно место и услови запослења за свако радно место у Стручној служби Рашког управног округа са седиштем у Краљеву (у даљем тексту: Стручна служба).
 
СТРУЧНА СЛУЖБА
Стручна служба у основи обавља послове, опште и заједничке свим окружним подручним јединицама и пружа стручну и техничку потпору начелнику управног округа, као и Савету управног округа. Седиште стручне Службе налази се у седишту управног округа. На Стручну службу управног округа примењују се прописи о државним службеницима Републике Србије.
 
ШЕФ ОДСЕКА ОПШТИХ ПОСЛОВА
Шеф Одсека општих послова је Кундовић Милоје
Телефон: 036/308-703, локал 103
Адреса: Трг Јована Сарића 1/3, Краљево, канцеларија бр. 128/Д
е-mail: m.kundovic@raski.okrug.gov.rs
Опис послова:
Руководи радом Одсека, пружа стручна упутства, координира рад државних службеника и намештеника у Одсеку; пружа стручну и административно – техничку помоћ начелнику Управног округа у извршавању послова који су заједнички свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа и организује стручну и административно – техничку подршку Савету управног округа; припрема предлог фина нсијског плана за израду Закона о буџету, планира извршење финансијског плана, надзире извршење преузетих обавеза, стара се о економичном трошењу буџетских средстава и израђује периодичне извештаје о извршењу буџета; надзире рад на изради акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби и стара се о уједначеном спровођењу поступка оцењивања; организује послове којима се обезбеђује доступност информација одјавног значаја; организује и учествује у поступку јавних набавки за потребе Стручне службе и стара се о његовом правилном спровођењу; саставља анализе, извештаје иинформације о раду Одсека; обавља послове везане за припрему и спровођење Плана интегритета Стручне службе; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.
 
ШЕФ ОДСЕКА ОПШТИХ ПОСЛОВА
 
Шеф Одсека општих послова је Кундовић Милоје
Телефон: 036/308-703, локал 103
Адреса: Трг Јована Сарића 1/3, Краљево, канцеларија бр. 128/Д
е-mail:
m.kundovic@raski.okrug.gov.rs
Опис послова:
Руководи радом Одсека, пружа стручна упутства, координира рад државних службеника и намештеника у Одсеку; пружа стручну и административно техничку п омоћ начелнику Управног округа у извршавању послова који су заједнички свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа и организује стручну и административно техничку подршку Савету управног округа; припрема предлог фина нсијског плана за израду Закона о буџету, планира извршење финансијског плана, надзире извршење преузетих обавеза, стара се о економичном трошењу буџетских средстава и израђује периодичне извештаје о извршењу буџета; надзире рад на изради акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби и стара се о уједначеном спровођењу поступка оцењивања; организује послове којима се обезбеђује доступност информација одјавног значаја; организује и учествује у поступку јавних набавки за потребе Стручне службе и стара се о његовом правилном спровођењу; саставља анализе, извештаје иинформације о раду Одсека; обавља послове везане за припрему и спровођење Плана интегритета Стручне службе; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.
 
ЗАПОСЛЕНИ У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ РАШКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
   
Симовић Небојша – Начелник Рашког управног округа
 
Канцеларија бр. 128/Л, телефон: 036/308-700
 
Аризановић ЈелицаАдминистративно-технички секретар
 
Канцеларија бр. 128, телефон: 036/308-700
 
Гарић АндријаВозач
 
Канцеларија бр. 127, телефон: 036/308-700
 
 
ОДСЕК ОПШТИХ ПОСЛОВА
 
 
Кундовић Милоје –Шеф Одсека општих послова
 
Канцеларија бр. 128/Д, телефон: 036/308-703
 
Николић Славиша –Општи и правни послови
 
Канцеларија бр. 125/Д, телефон: 036/308-711
 
Пантовић Бранислава –Рачуновођа
 
Канцеларија бр. 125, телефон: 036/308-704
 
Богојевић Желимир –Обрада финансијске документације
 
Канцеларија бр. 125, телефон: 036/308-704
 
Шалинић Бојана –Канцеларијски послови
 
Канцеларија бр. 125/Л, телефон: 036/308-705
 
Розгић Кристина –Оператер-дактилограф
 
Канцеларија бр. 124/Д, телефон: 036/308-712
 
Славковић Светислав –Оператер-дактилограф
 
Канцеларија бр. 124/Д, телефон: 036/308-712
 
Ђорђевић Јелена –Оператер-дактилограф
 
Рашка, телефон: 036/736-891
 
Славковић Љубомирка –Оператер-дактилограф
 
Нови Пазар, 020/311-401
 
Ћоповић Кристина –Кафе куварица
 
Канцеларија бр. 127, телефон: 036/308-709
ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ
 
 
 
 
Click to listen highlighted text!