СТРУЧНА СЛУЖБА ОКРУГА

ЗАПОСЛЕНИ У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ РАШКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Начелник Рашког управног округа: Стефан Аџић

Канцеларија број 128/Л,

Телефон: 036/308-700

Административно-технички секретар: Јелица Аризановић

Канцеларија број 128

Телефон: 036/308-700

Возач: Станиша Јанићијевић

Канцеларија број 127

Телефон: 036/308-700

ОДСЕК ОПШТИХ ПОСЛОВА

Шеф Одсека општих послова: Милоје Кундовић

Канцеларија број 128/Д

Телефон: 036/308-703

Општина и правни послови: Славиша Николић

Канцеларија број 125/Д

Телефон: 036/308-711

Књиговођа: Бранислава Пантовић

Канцеларија број 125

Телефон: 036/308-704

Обрада финансијске документације: Желимир Богојевић

Канцеларија број 125

Телефон: 036/308-704

Канцеларијски послови: Бојана Шалинић

Канцеларија број 125/Л

Телефон: 036/308-705

Оператер-дактилограф: Кристина Обрадовић

Канцеларија број 124/Д

Телефон: 036/308-712

Оператер-дактилограф: Јелена Ђорђевић

Рашка

Телефон: 036/736-891

Оператер-дактилограф: Љубомирка Славковић

Нови Пазар

Телефон: 020/311-401

Кафе куварица: Кристина Милетић

Канцеларија број 127                           

 
ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ
 
 
 
 

СТРУЧНА СЛУЖБА

Стручна служба у основи обавља послове, опште и заједничке свим окружним подручним јединицама и пружа стручну и техничку потпору начелнику управног округа, као и Савету управног округа. Седиште стручне Службе налази се у седишту управног округа. На Стручну службу управног округа примењују се прописи о државним службеницима Републике Србије.

ОПИС ПОСЛОВА

У Одсеку за опште послове обављају се послови који се односе на: остваривање сарадње са органима државне управе и  локалне самоуправе; пружање стручне  и техничке потпоре начелнику Управног округа и Савету управног округа; обављање  послова заједничких  свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа, а образоване су за подручје шире или уже од подручја Управног округа;  управне послове у вези заснивања и престанка радног односа и остваривања права из радног односа државних службеника и намештеника; послови којима се обезбеђује доступност информацијама од јавног значаја; послови заштите података о личности;  послови чувања и заштите тајних података; послови који се односе на  безбедност и здравље на раду; послови израде нацрта кадровског плана; послови развоја кадрова; послови учествовања у процесима стручног усавршавања државних службеника/намештеника; вредновање радне успешности и напредовање државних службеника; послови анализирања радних места; послови припреме Пословника о раду Савета управног округа и других општих аката;  послови припреме финансијског плана; планирање извршења буџета и квота; израду захтева за промену у апропријацији и промени квота; израду захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање преузетих обавеза и трансфер средстава; контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова; финансијско управљање и контролу и финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима; прикупљање и контролу података за обрачун плата запослених; састављање анализа, извештаја и информација; послове јавних набавки;  чување и издавање канцеларијског  и другог потрошног материјала и ситног инвентара; пријем евидентирање, здруживање, развођење, архивирање и експедицију предмета; дактилографске послове и послове умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора, руковање опремом и друге послове од значаја за рад Управног округа.

На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/05 и 101/07), члана 46. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 79/05, 81/05-исправка и 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 4. став 2. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС“, број 81/07-пречишћен текст и 69/08), члана 4. Уредбе о разврставању радних места и мерила за опис радних места државних службеника („Службени гласник РС“, број 117/05,108/08 и 109/09), члана 3. Уредбе о разврставању радних места намештеника („Службени гласник РС“, бр. 5/06 и 30/06), начелник Рашког управног округа, донео 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Рашког управног округа

Овим Правилником, утврђује се унутрашње уређење, начин руковођења,овлашћења и одговорности руководилаца,начин сарадње са другим органима и организацијама; укупан број државних службеника на положају и опис њихових послова, број радних места по сваком звању за државне службенике и сваку врсту радних места за намештенике са називом и описом послова, потребан број државних службеника и намештеника за свако радно место и услови запослења за свако радно место у Стручној служби Рашког управног округа са седиштем у Краљеву (у даљем тексту: Стручна служба).