УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
Послови који се обављају у оквриу надлежности Стручне службе и то обављање  послова заједничких  свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа, а образоване за подручје шире или уже од подручја Управног округа, са становишта трећих лицастранака могу се посматрати као услуге које ова служба врши у оквиру редовних делатности.  (овде се ради о пословима писарнице, почев од пријема евидентирања, здруживања, развођења, архивирања и експедиције предмета, који  су настали у раду окружних подручних јединица и начелника управног округа, дактилографске послове и послове умножавања материјала;
Послови писарнице раде се за потребе окружних подручних јединица са седиштем у Краљеву (инспекцијске службе).
У оквиру ових послова писарница пре свега врши пријем захтева упућеним инспекцијским службама (побројане у предњем делу текста) од стране заинтересованих лица, грађана и правних лица,  и у складу са Уредбом о канцеларијском пословању, упућују на даље поступање. То могу бити различити захтеви почев од:
 
 
 1.  
  1. Пријаве заинтересованих лица инспекцијским службама,  (примера ради: пријава кршења закона у домену радних односа или заштите на раду, пријава неовлашћеног обављања делатности и сл.). Овде се ради о пријавама којима се иницирају поступци инспекцијског надзора контролисаних субјеката. Пријаве се могу предати поштом на адресу: Трг Јована Сарића 1/3, 36 000 Краљево; предати непосредно писарници уз потврду о пријему акта (канцеларија број 125) или упутити на горе поменуту адресу.  У случају непосредне предаје писарници, радник писарнице ће заинтересованој странци, по потреби пружити одговарајућу стручну помоћ (око сачињавања акта, око надлежности…). Пријава се може предати и директно на записник.
   
 
 
 
 1.  
  Предаја образаца којима се утврђује претходна испуњеност услова за обављање појединих делатности.  За испуњеност услова постоје прописани обрасци са таксеним износима, као и трошковима поступка.  Ове обрасце са потребним објашњењима заинтересоване странке могу преузети у самој писарници (канцеларија број 125, на поменутој адреси). Обрасци се могу разгледати и преузети и на интернет сајту Рашког управног округа http://raski.okrug.gov.rs, у делу који носи назив  УСЛУГЕ – (ОБРАСЦИ – ЗАХТЕВИ) .
   
 
 
 
 1.  
  Друге формуларе и акте (примера ради: пријава градилишта, пријава повреде на раду, жалбе, притужбе, ургенције). Поступање писарнице такође је дефинисано Уредбом о канцеларијском пословању и Законом о општем управном поступку.
   
 
 
 
 1.  
  Број телефона писарнице Рашког управног округа је 036/308-705
   
 
 
По Закону о општем управном поступку, Законски рок за пружање свих услуга је 30, односно 60 дана, од дана од дана подношења захтева.
 
 
Еколошка инспекција
 
 
 
 
Пољопривредна инспекција
 
 
 
 
 
 
Инспекција рада
 
 
 
 
 
Санитарна инспекција
 
 
 
 
 
Саобраћајна инспекција
 
 
 
 
Тржишна инспекција
 
Пријаве и представке можете поднети путем e-mail адресе:
trzisna.kraljevo@mtt.gov.rs
 
 
 
 
 
Здравствена инспекција