Welcome to РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ   Click to listen highlighted text! Welcome to РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Изборник Затворити

Право на приступ информацијама од јавног значаја

Print Friendly, PDF & Email
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, подноси се на основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07 и 104/09).
 
 
 
Подаци о врстама информација у поседу
Информације у вези са применом Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности, изражене тј. садржане у саопштењима и информацијама Начелника управног округа приказана на страницама веб сајта Рашког управног округа, адреса: www.raski.okrug.gov.rs:
  • Извештаји о раду Савета Рашког управног округа, који се достављају Министарству правде и државне управе. Чувају се у Стручној служби РУО.
  •  Извештаји о раду Стручне службе Рашког управног округа, који се достављају Министарству правде и државне управе и чувају се у Стручној служби РУО.
  •  Записници са седница Савета Рашког управног округа.
  • Закључени уговори, дописи грађана, документација о јавним набавкама, документација о извршеним плаћањима, документа о запосленима, документација о спроведеним конкурсима, представке странака у поступку.
Информације везане за рад Стручне Службе Округа, одобрени буџет и његово извршење, организацију, запослене и др. представљене су предходним тачкама у Информатору.
 
Које информације Рашки управни округ ставља на увид
 
Лице задужено за пружање информација:
Милоје Кундовић, шеф Одсека у Стручној служби РУО
тел. 036/308-700, e-mail:
m.kundovic@raski.okrug.gov.rs
Све информације из Информатора којима Служба располаже, а које су настале у раду или у вези са радом
Рашког управног округа, биће саопштене тражиоцу информације, или ће мусе ставити на увид документ који садржи тражену информацију или му издати копију документа у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим када су се, према овом Закону, стекли услови за искључење или ограничење од
слободног приступа информације од јавног значаја, као нпр. информација о личним подацима тражиоца информације, тј. жалиоца (нпр. адреса становања и други подаци за контакт), а чијим одавањем би се повредило право на приватност одређеног лица или друге информације таквог карактера.
 
Подношење захтева за приступ информацијама
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом Стручне службе, може се поднети:
  • у писаној форми на адресу: Рашки управни округ трг „Трг Јована Сарића“ 1/3; 36 000 Краљево,електронском поштом, е-маил
    m.kundovic@raski.okrug.gov.rs
  • усмено, на записник у Стручној Служби Округа, на поменутој адреси код лица овлашћеног за поступање по захтеву (Mилоје Кундовић) у канцеларији број 126Д.
За приступ информацијама, не врши се наплата трошкова.
Захтев за приступ информацијама може поднети свако.
У захтеву не мора бити наведен разлог тражења информација.
Право се може остварити увидом у документ, копирањем истог или обезбеђењем електронске копија документа.
Стручна служба може наплатити једино трошкове умножавања материјала и упућивања копије у висини стварних трошкова.
Стручна служба је дужна да поступи по захтеву без одлагања у року од 48 часова, изузетно 20 односно 40 дана када је то предвиђено законом.
Стручна служба ће решењем одбити захтев уколико постоје разлози дефинисани законом.
 
Подносилац има право жалбе у случају да органи не удовољи захтеву, односно не донесе одговарајуће решење којим се захтев одбија. Право жалбе постоји и у случају када Стручна служба донесе закључак којим се захтев одбацује
као неуредан.
Битно је да се у захтеву јасно наведе која се информација тражи, односно на шта се конкретно она односи, тј. што прецизнији опис информације, затим назив органа и подаци о тражиоцу (име и презиме, адреса, телефон или
други подаци за контакт) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге за захтев као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
 
Click to listen highlighted text!