Решење о одређивању лица за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја

 Право на приступ информацијама од јавног значаја Захтев (члан 15. Закона) се подноси у писаној форми на адресу: Рашки управни округ, трг Јована Сарића број 1/3, 36000 Краљево, електронском поштом на е-меил: info.ruo@raski.okrug.gov.rs или m.kundovic@raski.okrug.gov.rs.

Усмено, на записник, у Стручној служби Рашког управног округа, на наведеној адреси, код овлашћеног лица у канцеларији број 127Д. Битно је да се у захтеву јасно наведе која се информација тражи, односно на шта се конкретно односи, те да се да што прецизнији опис тражене информације, назив органа, подаци тражиоца информације (име и презиме, адреса, електронска адреса, телефон или други подаци за контакт), као и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге због којих се подноси.  Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може поднети свако. Право се може остварити увидом у документ, копирањем истог или обезбеђивањем електронске копије документа.  Стручна служба једино може наплатити трошкове умножавања материјала и упућивања копије, у висини стварних трошкова. 

Рокови за поступање по захтеву (члан 16. Закона) 

Орган власти је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, односно уређеног захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи потпуну и тачну тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа власти од кога је информација тражена односно даном упућивања електронске поште.
Ако се захтев односи на информацију за коју се, на основу података који су наведени у захтеву, може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва или животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи потпуну и тачну тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.
Ако орган власти утврди да се захтев односи на информације које су садржане у великом броју докумената, услед чега би поступање органа у року из става 1. овог члана било отежано, може, у року од седам дана од дана пријема уредног захтева, обавестити тражиоца о томе и понудити му да захтев прецизира или да оствари увид у документе пре него што одреди које су му копије докумената потребне.
Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року из става 1. овог члана обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да, најкасније у року од седам дана од дана пријема уредног захтева, тражиоцу достави обавештење о разлозима због којих није у могућности да по захтеву поступи у року из става 1. овог члана и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема уредногзахтева, у којем ће поступити по захтеву.
Ако се захтев односи на увид, односно добијање копије документа који садржи информацију која представља тајни податак одређен одстране другог органа власти, орган власти ће у року од осам дана од дана пријема, захтев доставити органу власти који је одредио тајност податка напоступање по захтеву и о томе обавестити подносиоца захтева. Рок из овог члана за поступање по захтеву од стране органа власти који је одредио тајност податкапочиње да тече од дана достављања.
Ако се захтев односи на информацију која представља тајниподатак чију тајност је одредио орган власти који одлучује о захтеву и ако орган власти утврди да су престали разлози због којих је податак одређен као тајни, донеће одлуку о престанку тајности податка, у складу са законом којим је уређено одређивање и заштита тајних података, и подносиоцу захтева омогућити приступ траженој информацији.
Орган власти ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама органа власти.
Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредио орган од кога је информација тражена.
Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.
Ако удовољи захтеву, орган власти неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.
Ако орган власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу
упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.
Ако се захтев односи на информацију која представља тајни податак чију тајност је одредио орган власти који одлучује о захтеву, или информација представља пословну или професионалну тајну, у образложењу решења из става 12. oвoг члана наводе ce и разлози за одређивање тајности и разлози због којих податак и даље треба да се чува као тајни, односно разлози због којих је податак одређен као пословна или професионална тajнa.
Од обавеза поступања у складу са одредбама овог члана ослобођено је правно лице из члана 3. тачка 10) овог закона које је све информације које се односе на активности финансиране средствима органа власти из члана 3. тач. 1) до 7) овог закона доставило органу који је финансирао те активности или органу власти надлежном за контролу тог финансирања.
Тражилац може изјавити жалбу Поверенику (члан 22. Закона) ако:
1) орган власти одбаци или одбије захтев тражиоца, у року од 15 дана од дана када му је достављено
решење или други акт;
2) орган власти, супротно члану 16. ст. 1. до 3. овог закона, не одговори у прописаном року на
захтев тражиоца;
3) орган власти, супротно члану 17. став 2. овог закона, услови издавање копије документа који
садржи тражену информацију уплатом накнаде која превазилази износ нужних
трошкова израде те копије;
4) орган власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију на начин предвиђен
чланом 18. став 1. овог закона;
5) орган власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не изда копију
тог документа на начин предвиђен чланом 18. став 4. овог закона или
6) орган власти на други начин отежава или онемогућава тражиоцу остваривање права на слободан
приступ информацијама од јавног значаја, супротно одредбама овог закона
Против решења Повереника којим се одлучује о захтеву који је поднет Поверенику као органу
власти, не може се изјавити жалба.
Против решења Народне скупштине, председника Републике, Владе Републике Србије, Врховног касационог
суда, Уставног суда, Народне банке Србије и Републичког јавног тужиоца не може се изјавити жалба.
Против решења из ст. 2. и 3. овог члана може се покренути управни спор, у складу са законом.
О покретању управног спора против решења из става 3. овог члана суд по службеној дужности обавештава
Повереника.
1) орган власти одбаци или одбије захтев тражиоца, у року од 15 дана од дана када му је достављено
решење или други акт;
2) орган власти, супротно члану 16. ст. 1. до 3. овог закона, не одговори у прописаном року на
захтев тражиоца;
3) орган власти, супротно члану 17. став 2. овог закона, услови издавање копије документа који
садржи тражену информацију уплатом накнаде која превазилази износ нужних
трошкова израде те копије;
4) орган власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију на начин предвиђен
чланом 18. став 1. овог закона;
5) орган власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не изда копију
тог документа на начин предвиђен чланом 18. став 4. овог закона или
6) орган власти на други начин отежава или онемогућава тражиоцу остваривање права на слободан
приступ информацијама од јавног значаја, супротно одредбама овог закона
Против решења Повереника којим се одлучује о захтеву који је поднет Поверенику као органу
власти, не може се изјавити жалба. 
Против решења Народне скупштине, председника Републике, Владе Републике Србије, Врховног касационог суда, Уставног суда, Народне банке Србије и Републичког јавног тужиоца не може
се изјавити жалба.
Против решења из ст. 2. и 3. овог члана може се покренути управни спор, у складу са законом.
О покретању управног спора против решења из става 3. овог члана суд по службеној дужности обавештава
Повереника.
 Обрасци:
Захтев за приступ информацији од јавног значаја
Жалба против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији
Захтев за приступ информацији од јавног значаја
Жалба против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији
 

Које информације Рашки управни округ ставља на увид

Све информације којима Стручна служба располаже, а које су настале у раду или у вези са радом округа, биће саопштене тражиоцу информација, или ће му се ставити на увид документа која садрже тражену информацију, или му издати копију докумената у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим када су се, према овом закону стекли услови за искључење или ограничење од слободног приступа информацијама од јавног значаја, као на пр. информације о личним подацима неког лица (адреса становања, подаци за контакт и сл.), а чијим одавањем би се повредило право на приватност одређеног лица или друге информације сличног карактера. 

Подношење захтева за приступ информацијама

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом Стручне службе, може се поднети:у писаној форми на адресу: Рашки управни округ трг „Трг Јована Сарића“ 1/3; 36 000 Краљево,електронском поштом, е-маил m.kundovic@raski.okrug.gov.rs.  усмено, на записник у Стручној Служби Округа, на поменутој адреси код лица овлашћеног за поступање по захтеву (Mилоје Кундовић) у канцеларији број 126Д.За приступ информацијама, не врши се наплата трошкова.Захтев за приступ информацијама може поднети свако.У захтеву не мора бити наведен разлог тражења информација.Право се може остварити увидом у документ, копирањем истог или обезбеђењем електронске копија документа.Стручна служба може наплатити једино трошкове умножавања материјала и упућивања копије у висини стварних трошкова.

Стручна служба је дужна да поступи по захтеву без одлагања у року од 48 часова, изузетно 20 односно 40 дана када је то предвиђено законом.Стручна служба ће решењем одбити захтев уколико постоје разлози дефинисани законом.  

Подносилац има право жалбе у случају да органи не удовољи захтеву, односно не донесе одговарајуће решење којим се захтев одбија. Право жалбе постоји и у случају када Стручна служба донесе закључак којим се захтев одбацује као неуредан. Битно је да се у захтеву јасно наведе која се информација тражи, односно на шта се конкретно она односи, тј. што прецизнији опис информације, затим назив органа и подаци о тражиоцу (име и презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге за захтев као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.