Основни подаци о буџетском кориснику
Рашки управни округ образован је Уредбом о управним окрузима („Сл. гласник РС“ број 15/2006) и то за подручје два града (Краљево и Нови Пазар) и три општине (Рашка, Тутин и Врњачка Бања).
Седиште: Трг Јована Сарића број 1/3, 36000 Краљево
Телефон: 036/308-700
Телефакс: 036/314-282
WEB-sajt: www.raski.okrug.gov.rs
Oблик организовања: државни орган
Назив подгрупе: помоћни послови за функционисање државе
Шифра делатности: 8411
Матични број: 17649582
ПИБ: 104173842
Шифра буџетског корисника: 41119
 1. Укупни приходи Рашког управног округа на годишњем нивоу, остварују се у Буџету Републике Србије. Рашки управни округ нема додатних извора финансирања.
2. У Рашком управном округу закључно са 2023.годином  није вршена ревизија буџета буџетског корисника.
Одобрени буџет за 2018. годину (pdf)
Одобрени буџет за 2019. годину (pdf)
Финансијски план Рашког управног округа

Извештај о извршењу буџета за 2018. годину

Извештај о извршењу буџета за 2019. годину

Извештај о извршењу буџета за 2020. годину

Извештај о извршењу буџета за 2022. годину